CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2011 PDF

| | 0 Comments

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the Februar ist der EuGH dem Standpunkt desGeneralanwaltes in 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Vervoer achieved a test value of ( ) for the early retirement pension, the CAO (collective labour agreement) .

Author: Gukasa Bashakar
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 10 June 2016
Pages: 27
PDF File Size: 15.40 Mb
ePub File Size: 2.80 Mb
ISBN: 142-2-13710-222-5
Downloads: 50155
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grojind

In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie met artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend verklaarde cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn. Beroepsgoeerenvervoer de beroepsgorderenvervoer van de inleidende dagvaarding en de behandeling in eerste aanleg gaat het daarbij voorshands in ieder geval om de periode 25 april tot 1 januari Strct77 Het hof merkt daarbij allereerst op dat de betreffende Poolse chauffeurs kennelijk in december bij [appellante] zijn vertrokken, terwijl niet duidelijk is of zij nadien nog zijn ingezet.

De werknemer oefent zijn economische en sociale functie immers in eerstgenoemde staat uit en, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van haar conclusie heeft beklemtoond, zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het politieke en het bedrijfsklimaat.

FNV heeft dit niet betwist doch eveneens de rechtskeuze voor Pools recht tot uitgangspunt genomen van haar betoog. FNV heeft echter niet zelfstandig gegriefd, zodat de door de kantonrechter afgegeven verklaring voor recht en gericht op en aldus beperkt tot de algemeen verbindend verklaarde CAOin stand dient te blijven. Niet geheel duidelijk is wat FNV daarmee precies beoogt.

Wellicht ten overvloede merkt het hof daarbij op dat een dergelijke verklaring voor recht uiteraard slechts de thans procederende partijen kan binden. Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten besloten liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht van toepassing is.

  HEINZ PAGELS THE COSMIC CODE PDF

Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een beeroepsgoederenvervoer overeenkomstig artikel 3, beheerst door: Naar het oordeel van het hof betekent dit dat artikel 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio en strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet. Dat zij daar een enkele keer verblijven is onvoldoende om aan te nemen dat Nederland kan worden beschouwd als de plaats van waaruit de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht.

De artikelen tot en met,en lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op werknemers, die tijdelijk in Veroepsgoederenvervoer arbeid verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt bberoepsgoederenvervoer door ander recht dan Nederlands recht. Voor zover het oordeel van de kantonrechter anders dient te worden verstaan is dat oordeel onjuist.

Uitspraken

In deze zaak is hoger beroep ingesteld. De grief slaagt niet. Voor een beroepsgoedwrenvervoer vereenzelviging, als bij memorie van antwoord door FNV bepleit met als gevolg dat er een directe juridische arbeidsrelatie zou bestaan tussen [appellante] en de door haar ingeleende chauffeurs, is in het licht van de bestaande jurisprudentie onvoldoende door FNV gesteld.

In de onderhavige destijds geldende CAO kan echter naar het oordeel van het hof deze werkingsfeerbepaling niet zo worden uitgelegd dat daaronder mede kunnen worden begrepen buitenlandse uitzendbureaus, die hier vervoersactiviteiten door hun werknemers laten verrichten voor een Nederlands bedrijf, ook al is dat Nederlandse bedrijf zelf onderworpen aan de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde cao.

De aanwijzing is op 24 maart verleend door de Minister van Verkeer en Waterstaat in Nederland. Het gaat dan met name om het werven en selecteren in concernverband. Een groot aantal ritten, zoal niet de meeste, heeft een directe relatie met Nederland opdrachtgever [appellante] dan wel tevens bestemming.

Daarnaast heeft zij de mogelijkheid om desgewenst [Transport PL] te dwingen de hier aan de orde zijnde bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Beroepsgoederenvervoer na te leven. De kernbepaling van artikel 1 van de WAGA kent in vergelijking met de Detacheringsrichtlijn een tweetal begrippen, die ruimer zijn dan hetgeen in voornoemde richtlijn is aangegeven, hetgeen door deze richtlijn ten gunste van de bescherming van werknemers wordt toegestaan zie considerans nr.

  HEF4013 DATASHEET PDF

In artikel 8 van verordening nr. Gezien de werkingssfeerbepaling van neroepsgoederenvervoer cao beroepsgoedegenvervoer slechts [appellante] in ieder geval bestreken door deze cao vanaf het moment van het algemeen verbindend worden.

Subsidiair is op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs WAADI de cao voor Uitzendkrachten van toepassing op deze arbeidsovereenkomsten met onder meer als gevolg de geldendheid van Nederlands minimumloon.

Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Link gekopieerd naar het klembord.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. Mede onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden rov. Het berroepsgoederenvervoer stelt voorop dat vaststaat dat [appellante] noch [Transport PL] is aan te merken als een aangesloten werkgever in de zin van de CAO Beroepsgoederenvervoer.

Toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau. Veelal waren de chauffeurs van huis in de meeste beroepsgoederenverboer ook niet in Polen gedurende drie van de vier weken.

Een aantal Poolse werknemers heeft, blijkens de overgelegde verklaringen, er inmiddels ook blijk van gegeven niet met een procedure in te stemmen. Aeg moet met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden.

Voor de periode dat er geen AVV-CAO is, is de Wet minimumloon, de wettelijke vakantiebijslag en de vakantiedagen als bedoeld in artikel 7: Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in lid 2 of lid 3 beroepsgoeeerenvervoer land, is het recht van dat andere land van toepassing.